Pozwolenie na budowę

Prefabrykowane hale łukowe – aspekty prawne: prawo budowlane, klasyfikacja środków trwałych i kodeks cywilny:

 

Prawo Budowlane:

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 528) hale łukowe TG Buildings nie są budynkami. Do posadowienia nie wymagają fundamentów  – można je montować na utwardzonych nawierzchniach: asfalcie, betonie, płytach drogowych, lub na konstrukcjach stalowych: ceownikach, kształtownikach HEB – i klasyfikuje się je jako budowle tymczasowe niezwiązane trwale z gruntem. Ma to ogromne znaczenie w odniesieniu do warunków zagospodarowania działki i zgodności budowli z miejscowym planem zagospodarowania.

Hala zmontowana na wieńcu ściany, czy kontenerach stanowi prefabrykowany dach łukowy – będąc de facto takim samym obiektem łukowym, który montuje się na gruncie.

 

Przepisy kodeksu cywilnego:

Na kanwie przepisów prawa cywilnego w myśl art. 46 §1 k.c. hale łukowe TG Buildings nie stanowią nieruchomości. Co to oznacza? Ponieważ prawo klasyfikuje nasze hale łukowe tak samo jak kioski, kontenery, budki, itp.., to zmontowana na gruncie hala łukowa nie jest nieruchomością, a więc jej własność jest oddzielona od własności parceli.

Temat budowy lekkich hal łukowych na dzierżawionym gruncie, szerzej opisany jest na stronie poświęconej hangarom łukowym TG Hangars.

 

Gospodarka środkami trwałymi:

Klasyfikacja Środków Trwałych umieszcza TG Buildings w grupie 8 rodzaju 806 KŚT, amortyzowanych stawką 10% rocznie.

 

Z czego to wynika?

Hale łukowe TG Buildings wyprodukowane są w całości – jako komplet – poza miejscem budowy. Każda hala składa się z zestawu prefabrykowanych elementów stalowych, składających się w łuk o zadanym kształcie (hale typu K, C, D lub A). W skład zestawu wchodzą panele stalowe, śruby, uszczelki i akcesoria: konektory łuków, doświetla kompozytowe i inne – zgodnie z życzeniem inwestora i projektem. Te prefabrykowane elementy stanowiące kompletny obiekt, dostarczane są na miejsce montażu. Montaż – identyczny w przypadku każdej hali – wykonywany jest na podstawie instrukcji.

 

System prefabrykowanych, kompletnych elementów hali odróżnia TG Buildings od innych hal łukowych. W świetle przepisów, np. nie jest obiektem prefabrykowanym łuk, maszynowo gięty na budowie i łączony dzięki zawalcowywaniu krawędzi. Tak wykonuje się zadaszenia łukowe, nie mająca nic wspólnego z definicją prefabrykacji w ustawie o wyrobach budowlanych i środkach trwałych. 

 

Samonośność powłoki (czyli brak konstrukcji wsporczej) i prefabrykacja elementów to korzyści dla klienta. Należy pamiętać, że żadna „hala namiotowa” (lub z brezentowym dachem) o powierzchni powyżej 100m2 nie jest klasyfikowana w rodzaju 806 KŚT. Zadaszenia ochronne wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100 m2 zostały ujęte w podgrupie 29 KŚT. Namioty pow. 100m2 należy amortyzować według stawki 2,5% lub 4,5% 2 zależności od ich przeznaczenia.

 

Samonośne hale łukowe TG Buildings nie mają nic wspólnego z „halami namiotowymi”. Brak konstrukcji wsporczych  inaczej klasyfikuje je w środkach trwałych, a ponadto w odróżnieniu od namiotów czy „hal namiotowych”, są budowlami prefabrykowanymi, wyprodukowanymi i montowanymi zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych

 


 

Pozwolenie na budowę: 

Powyższe rozważania potwierdzają, że nasze hale są postrzegane w przepisach budowlanych, tak samo jak zabudowa kontenerowa. Bez wątpliwości nietrwale związane z gruntem powłokowe hale łukowe mogą być stawiane na kanwie zgłoszenia obiektu tymczasowego, przewidzianego do późniejszego przeniesienia w inne miejsce.

Na posadowienie hali łukowej na okres powyżej 180 dni jest wymagane pozwolenie na budowę. Nowelizacja prawa budowlanego w art. 37a upraszcza sytuację inwestora, pozwalając najpierw zgłosić zamiar budowy obiektu tymczasowego, a następnie wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Okres przygotowania inwestycji skraca się do 30 dni i nie można użytkować halę łukową w czasie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: 

„Art. 37a. 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32–36 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.”

 

 

Projekt budowlany obiektu budowlanego (hali łukowej):

Prafabrykowane hale łukowe - Projekt lekkich hal łukowych wliczony jest w cenę każdej hali łukowej.

Standardowy projekt budowlany każdej hali łukowej wliczony jest w cenę. 

Standardowy projekt budowlany jest w cenie hali.

To oznacza, że każda standardowa hala łukowa TG Buildings w swojej cenie zawiera prawnie określoną dokumentację formalną, która stanowi podstawę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia obiektu tymczasowego.

 

Jako indywidualny serwis na życzenie klienta, zapewniamy kompletną dokumentację budowlaną każdego typu obiektu projektowanego z użyciem łuków TG Buildings, potrzebną do uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, łącznie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.