Pozwolenie na budowę

Prefabrykowane hale łukowe – aspekty prawne: prawo budowlane, klasyfikacja środków trwałych i kodeks cywilny:

 

Prawo Budowlane:

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 528) hale łukowe TG Buildings nie są budynkami. Do posadowienia nie wymagają fundamentów  – można je montować na utwardzonych nawierzchniach: asfalcie, betonie, płytach drogowych, lub na konstrukcjach stalowych: ceownikach, kształtownikach HEB – i klasyfikuje się je jako budowle tymczasowe niezwiązane trwale z gruntem. Ma to ogromne znaczenie w odniesieniu do warunków zagospodarowania działki i zgodności budowli z miejscowym planem zagospodarowania.

Hala zmontowana na wieńcu ściany, czy kontenerach stanowi prefabrykowany dach łukowy – będąc de facto takim samym obiektem łukowym, który montuje się na gruncie.

 

Przepisy kodeksu cywilnego:

Na kanwie przepisów prawa cywilnego w myśl art. 46 §1 k.c. hale łukowe TG Buildings nie stanowią nieruchomości. Co to oznacza? Ponieważ prawo klasyfikuje nasze hale łukowe tak samo jak kioski, kontenery, budki, itp.., to zmontowana na gruncie hala łukowa nie jest nieruchomością, a więc jej własność jest oddzielona od własności parceli.

 

Temat budowy lekkich hal łukowych na dzierżawionym gruncie, szerzej opisany jest na stronie poświęconej hangarom łukowym TG Hangars.

 

Gospodarka środkami trwałymi:

Klasyfikacja Środków Trwałych umieszcza TG Buildings  w grupie 8 rodzaju 806 KŚT, amortyzowanych stawką 10% rocznie.

 


 

Powyższe dowodzi, że nasze hale są postrzegane w przepisach budowlanych, tak samo jak zabudowa kontenerowa. Nietrwale związane z gruntem hale łukowe, mogą być stawiane na kanwie zgłoszenia obiektu tymczasowego, przewidzianego do późniejszego przeniesienia w inne miejsce.

 

Hale łukowe TG Buildings nie mają nic wspólnego z namiotami.  W odróżnieniu od namiotów czy „hal namiotowych”, są prefabrykowanymi budowlami, wyprodukowanymi i montowanymi zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych

 

Projekt konstrukcyjny obiektu budowlanego (hali łukowej):

Prafabrykowane hale łukowe - Projekt lekkich hal łukowych wliczony jest w cenę każdej hali łukowej.

Standardowy projekt konstrukcyjny każdej hali łukowej wliczony jest w cenę.

 

Standardowy projekt konstrukcyjny jest w cenie hali.

Jako indywidualny serwis na życzenie klienta, zapewniamy kompletną dokumentację budowlaną, potrzebną do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, czy zgłoszeniem obiektu tymczasowego.